نحوه سایز گیری انگشتر

Wednesday، ۲۹ Tir ۱۴۰۱

انگشتری که سایز آن برای شما مناسب است مانند تصویر دقیقا وسط انگشتر را با خط کش اندازه بزنید

(سایز انگشتر را به میلیمتر اندازه گیری نمایید و با توجه به جدول ،سایز انگشتر به دست آورید)

  • 16 تا 16.5 میلیمتر = سایز انگشتر 6
  • 17 تا 17:30 میلیمتر = سایز انگشتر 7
  • 18 تا 18:30 میلیمتر = سایز انگشتر 8
  • 19 تا 19:30 میلیمتر = سایز انگشتر 9
  • 20 میلیمتر = سایز انگشتر 10
  • 20:30 تا 21 میلیمتر = سایز انگشتر 11
  • 21:30 تا 22 میلیمتر = سایز انگشتر 12